JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 288/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Ing. J. Š., proti povinnému V. V., pro 7.000,- Kč, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 13 E 6/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 6. 2005, č.j. 19 Co 274/2005-25, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 22. 12. 2004, č.j. 13 E 6/2004-18, kterým okresní soud nařídil podle svého rozsudku ze dne 10. 2. 2003, sp. zn. 3 T 529/2002, k uspokojení pohledávky 7.000,- Kč výkon rozhodnutí prodejem označených nemovitostí.

Podáním ze dne 17. 1. 2006 vzal povinný dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. října 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 19. October 2006