JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 2838/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Petr Šabata ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M. č. P., proti povinnému PhDr. M. P., zastoupenému advokátem, pro částku 1 300,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. E 1535/98, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze z 28. 2. 2003, č. j. 19 Co 49/2003-27, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal proti shora označenému usnesení městského soudu dovolání, které posléze podáním ze 7. 5. 2008, doručeným obvodnímu soudu 9. 5. téhož roku, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněné, jenž by měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. srpna 2008

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. August 2008