JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 277/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné T. O. C. R., a.s., proti povinnému M. T., pro 22.803,33 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. Nc 2887/2003, o dovolání JUDr. Milana Suchánka, soudního exekutora, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 7. 2005, č.j. 21 Co 150/2005-17, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedeným rozhodnutím městský soud změnil usnesení ze dne 8. 12. 2003, č.j. Nc 2887/2003-4 (jímž obvodní soud nařídil exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. M. S., soudního exekutora), tak, že návrh na nařízení exekuce zamítl (bod I. výroku), soudnímu exekutorovi nepřiznal náhradu nákladů exekuce (bod II. výroku) a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů (bod III. výroku).

Rozhodnutí odvolacího soudu (bod II. výroku) napadl JUDr. M. S., soudní exekutor, dovoláním.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech řízení, a tedy ani o nákladech exekuce, v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť usnesení o nákladech exekuce, stejně jako usnesení o nákladech řízení, není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2005 pod č. 70).

Nejvyšší soud proto dovolání soudního exekutora podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c/ o.s.ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá tomu, že žádnému z účastníků, kromě dovolatele, náklady v tomto stádiu řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2006

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 25. September 2006