JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 2724/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné S. e., a. s., proti povinné E. N. (dříve C.), zastoupené advokátkou, pro částku 68.695,95 Kč s příslušenstvím, přikázáním jiné peněžité pohledávky, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 28 E 449/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze 30. 8. 2005, č. j. 10 Co 633/2005-20, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná podala proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které posléze podáním doručeným okresnímu soudu osobně 21. 9. 2006, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněné, jež by měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. listopadu 2006

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 15. November 2006