JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 2543/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné obce N. proti povinnému J. V., pro 21.195,- Kč, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 6 Nc 2116/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 6. 2005, č.j. 10 Co 531/2005-19, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o nařízení exekuce a o pověření soudního exekutora jejím provedením, podal povinný dovolání.

Jelikož nebyl zastoupen, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 5. 12. 2005, č.j. Nc 2116/2005-25, doručeným dne 9. 1. 2006, vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a poučil jej, že nestane-li se tak do 30 dnů, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel zůstal nečinným.

Z ustanovení § 241 odst. 1 a 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. října 2006

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 31. October 2006