JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 2361/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky – Okresního soudu v Českých Budějovicích, proti povinné M. K., zastoupené advokátem, pro 300,- Kč, srážkami ze mzdy (důchodu), vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 21 E 1196/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 1. 2006, č.j. 19 Co 3063/2005-12, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná podala dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 17. 10. 2005, č.j. 21 E 1196/2005-5, jímž Okresní soud v Českých Budějovicích nařídil výkon rozhodnutí srážkami z příjmu, který povinné přísluší od České správy sociálního zabezpečení.

Podáním ze dne 26. 6. 2006 vzala povinná dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 5, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však náklady v tomto stadiu řízení nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. října 2006

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 18. October 2006