JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 2274/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného L. R., zastoupeného advokátem, proti povinné J. C., za účasti S. C., pro 602.000,- Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově pod sp. zn. 125 E 770/2001, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 3. 2006, č.j. 9 Co 1718/2005-192, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněný podal dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 9. 8. 2005, č.j. 125 770/2001-172, jímž Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově rozvrhl rozdělovanou podstatu.

Podáním ze dne 7. 8. 2006 vzal oprávněný dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 5, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, ostatním účastníkům však náklady v tomto stadiu řízení nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2006

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 30. August 2006