JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 2162/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Petra Šabaty ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného I. D., zastoupeného advokátkou, proti povinnému K. L., pro 75.000,- Kč s příslušenstvím, přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 1 E 497/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 9. 2005, č. j. 38 Co 330/2005-35, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 28. 1. 2004, č. j. 1 E 497/2003-21, jímž Okresní soud v Hodoníně nařídil podle svého rozsudku ze dne 7. 12. 1995, č.j. 4 C 462/92-29, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 30. 1. 1997, sp.zn. 38 Co 201/96, k uspokojení pohledávky 75.000,-Kč s 15% úroky z prodlení p. a. z částky 75.000,- Kč od 3. 6. 2003 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 1.714,-Kč a pro náklady výkonu rozhodnutí výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z označeného účtu u K. b., a.s.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb., dále jen „o.s.ř.“).

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o.s.ř.).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 22. 2. 2006, č. j. 1 E 497/2003-45, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Na výzvu, která mu byla doručena 30. 5. 2006, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2008

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. November 2008