JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 2160/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Petra Šabaty ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné O. s. s. z. v O., proti povinné M. H. za účasti B. H., P. H. a povinné, jako právních nástupců zůstavitele P. H., pro částku 258.841,- Kč, prodejem nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 22 E 387/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 5. 1. 2007, č. j. 10 Co 1322/2006-246, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 16. 8. 2006, č. j. 22 E 387/2001-196, kterým okresní soud udělil příklep vydražiteli R. V. na tam uvedenou nemovitost, podala povinná dovolání.

Jelikož dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení (spočívající v absenci náležitostí dovolání podle § 241a odst. 1 občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále též jen „o.s.ř.“/) a nebylo ani sepsáno advokátem, soud povinnou (poté, co její žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení z řad advokátů podle § 30 o.s.ř. byla usnesením z 21. 2. 2008, č. j. 22 E 387/2001-289, pravomocně dnem 26. 3. 2008, zamítnuta) usnesením z 9. 4. 2008, č. j. 22 E 387/2001-292, doručeným jí uložením na poště 21. 4. téhož roku, vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení nedostatky podání odstranila a zvolila si zástupcem advokáta, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání. Dovolatelka však vytčené nedostatky neodstranila.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno; oprávněné však prokazatelné náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měla dle § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. právo, (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. srpna 2008

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. August 2008