JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 2145/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinné I. K., pro 500,-Kč, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. E 58/2005-8, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. 6. 2005, č.j. 24 Co 201/2005-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil odvolání povinné proti usnesení okresního soudu ze dne 25. 1. 2005, č.j. E 58/2005-8, (kterým okresní soud nařídil výkon rozhodnutí podle vykonatelného platebního výměru č. 2140206475 V. ČR, O. V. R. n. K. ze dne 7. 12. 1994, ve spojení s rozhodnutím rozhodčího orgánu V. ČR č.j. 7687/99/HY, ze dne 11. 4. 2001), podala povinná dovolání.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná byla právnicky vzdělána, soud ji (poté, co byl usnesením Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou č.j. E 58/2005-44, ze dne 9. 1. 2008, ve spojení s usnesením Krajského soud v Hradci Králové č.j. 24 Co 54/2008-50, ze dne 12. 2. 2008 zamítnut návrh povinné na ustanovení zástupce z řad advokátů), usnesením ze dne 18. 3. 2008, č.j. E 58/2005-54, doručeným jí 20. 3. 2008, vyzval, aby si ve lhůtě do 13. 5. 2008 zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno. Na výzvu povinná nereagovala a vytčené nedostatky ve lhůtě určené soudem v souladu s §241b odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), neodstranila.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř., plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

Povinná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stádiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádná z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. července 2008

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 29. July 2008