JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 2105/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., zastoupené advokátkou, proti povinnému J. M., pro 368.270,- Kč s příslušenstvím, přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. E 3635/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 24.7.2003, č.j. 40 Co 463/2003-21, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 5.9.2002, č.j. E 3635/2002-7, jímž Okresní soud v Šumperku nařídil k vymožení pohledávky 368.270,- Kč a nákladů předcházejícího řízení výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky u peněžního ústavu, ve znění, že se nařizuje výkon rozhodnutí podle vykonatelného platebního výměru V. z. p. ČR, O. p. Š. ze dne 9.8.2000, č. 2140000631.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba (a to bez ohledu, je-li podnikatelem), musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. l, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 7.6.2004, č.j. E 3635/2002-42, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě 14 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň byl poučen o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která byla doručena 16.7.2004, dovolatel uvedl, že ustanovení § 241 o.s.ř. považuje ve vztahu k fyzickým osobám, které podnikají a nemohou být zastoupeny svým zaměstnancem s právnickým vzděláním, za diskriminující; nedostatek zastoupení však neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje - vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. l o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. l, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. listopadu 2004

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 15. November 2004