JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 2057/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinnému F. S., pro 9.145,- Kč, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 22 E 271/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 21.11.2003, č.j. 15 Co 682/2003-26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 22.4.2003, č.j. 22 E 271/2003-5, jímž Okresní soud v Táboře nařídil podle vykonatelných platebních výměrů V. z. p. Č. r. – O. p. T. ze dne 28.1.2003 a č. 2140300096 z téhož dne výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst 1, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 23.6.2004, č.j. 22 E 271/2003-36, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě tří týdnů pro dovolací řízení zvolil zmocněncem advokáta, který dovolání sepíše; zároveň ho poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která mu byla doručena dne 9.7.2004, dovolatel neodpověděl.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje - vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. l, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 26. října 2004

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 26. October 2004