JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1928/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné V. t. s.r.o., , zastoupené advokátem, proti povinnému V. Š., pro částku 224.648,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 26 Nc 3720/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 6. 2005, č.j. 19 Co 217/2005-58, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora uvedenému usnesení krajského soudu podal povinný dovolání.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005, dále jen „o.s.ř.“ (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb.).

Dovolání je opožděné.

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, o.s.ř.). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o.s.ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první a druhé, o.s.ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

Stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu – obsahující správné poučení o dovolání – byl doručen povinnému 20. 7. 2005. Dovolání předal povinný osobně Okresnímu soudu v Trutnově dne 12. 10. 2005.

Posledním dnem lhůty, v níž mohl povinný dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, bylo úterý 20. 9. 2005; dovolání však bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o.s.ř.

Nejvyšší soud proto – aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení (srov. § 241b odst. 2 o.s.ř.) – dovolání jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. (oprávněné náklady v tomto stádiu řízení nevznikly).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. října 2006

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 18. October 2006