JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1907/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Jiřího Zrůsta a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné P. Č. s., a.s., zastoupené advokátem, proti povinné S. S., pro 507,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 93 Nc 10665/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 8. 2007, č. j. 10 Co 945/2007-19, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 1. 11. 2006, č. j. 93 Nc 10665/2006-5, jímž okresní soud nařídil podle platebního rozkazu Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 66 Ro 2461/2005, ze dne 28. 12. 2005, k vymožení pohledávky oprávněné ve výši 507 Kč s přísl. exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. M. S., soudního exekutora.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná byla právnicky vzdělána, soud ji usnesením ze dne 23. 1. 2008, č.j. 93 Nc 10665/2006-25, doručeným jí 3. 3. 2008 (§ 50c odst. 4 o. s. ř.), vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Na tuto výzvu však dovolatelka nereagovala a vytčený nedostatek neodstranila.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech vzniklých oprávněné v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. února 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 05. February 2009