JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1891/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné O. s. r. o., zastoupené advokátem, proti povinnému M. P., pro 2.411,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc 12891/2005, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2005, č.j. 17 Co 327/2005-8, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti usnesení, kterým odvolací soud změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že nařídil exekuci a jejím provedením pověřil soudního exekutora, podal povinný dovolání.

Jelikož nebyl zastoupen, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 24. 3. 2006, č.j. 13 Nc 12891/2005-16, doručeným dne 6. 4. 2006 (uplynutím tří dnů od uložení písemnosti u pošty), vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné (jím sepsané) dovolání; dovolatele současně poučil o procesních následcích jeho případné nečinnosti. Dovolatel do dnešního dne na tuto výzvu neodpověděl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. září 2006

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 27. September 2006