JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1851/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Stavebního bytového družstva N., zastoupeného advokátkou, proti povinné M. Š., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 E 430/99, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. května 2003, č. j. 10 Co 636/2003-47, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský potvrdil rozhodnutí z 7. 9. 2000, č. j. 51 E 430/99-26 ve znění opravného usnesení ze dne 25. 9. 2000, č. j. 430/99-28 (kterým okresní soud nařídil výkon rozhodnutí), podala povinná dovolání.

Protože dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatelka byla v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupena, případně že by byla právnicky vzdělána, okresní soud ji usnesením z 5. září 2003, doručeným jí 11. září téhož roku, vyzval, aby si ve lhůtě 10-ti dnů od doručení zvolila advokáta, který by její podání nahradil nebo doplnil podáním vlastním, a poučil ji, že jinak řízení zastaví. Dovolatelka však vytčený nedostatek neodstranila. Její žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů z 24. 9. 2003, došlou 21. 11. téhož roku, okresní soud usnesením z 12. 3. 2004, č. j. 51 E E 430/99-73, zamítl.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“), není-li stanoveno jinak (§ 241 odst. 2, 3 o.s.ř.) musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. září 2004

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 07. September 2004