JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1820/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné nezletilé N. K., zastoupené otcem K. K., proti povinné J. Š., pro částku 5.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 16 Nc 3289/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze z 30. 12. 2005, č. j. 25 Co 563/2005-37, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným usnesením krajský soud potvrdil usnesení z 19. 7. 2005, č.j. 16 Nc 3289/2005-5, kterým okresní soud k uspokojení pohledávky oprávněné na výživném nařídil (podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu Praha – východ z 23. 4. 2004, č.j. Nc 278/2001-203) exekuci na majetek povinné, jejímž provedením pověřil označeného soudního exekutora. Proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná byla právnicky vzdělána, soud ji usnesením z 15. 5. 2006, č.j. 16 Nc 3289/2005-54, doručeným jí 22. 5. téhož roku, vyzval, aby si ve lhůtě do 15 dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatelka však vytčený nedostatek neodstranila.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o.s.ř.“) plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. září 2006

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 06. September 2006