JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1748/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné M. J., proti povinné J. K., pro částku 28.467,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. Nc 2946/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze z 21. 1. 2004, č. j. 30 Co 22/2004-13, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným rozhodnutím krajský soud změnil usnesení ze 7. 11. 2003, č.j. Nc 2946/2003-5, jímž okresní soud zamítl návrh oprávněné na nařízení exekuce, tak, že nařídil „výkon rozhodnutí“ podle platebního rozkazu Okresního soudu Praha-západ z 24. 4. 2001, č.j. 7 C 1152/2001-19, jehož provedením pověřil označeného soudního exekutora. Proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení (neobsahovalo náležitosti předepsané ustanovením § 241a odst. 1 občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále též jen „o.s.ř.“/) a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná byla právnicky vzdělána, soud prvního stupně ji usnesením z 12. 8. 2004, č.j. Nc 2946/2003-25, doručeným jí 20. 8. téhož roku, vyzval, aby si ve lhůtě do 30 dnů od doručení zvolila zástupcem advokáta a zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatelka však vytčený nedostatek neodstranila.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. září 2006

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 06. September 2006