JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1724/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného H. C. a.s., zastoupeného advokátem, proti povinné E. K., zastoupené advokátem, pro 11.410,05 Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu ve výši 1.574,72 Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 48 Nc 10952/2006, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. června 2007, č. j. 66 Co 448/2007-38, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (243c odst. 2 o. s. ř.):

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 26. 6. 2007, č. j. 66 Co 448/2007-38, změnil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 10. 1. 2007, č. j. 48 Nc 10952/2006-3, tak, že návrh, aby byla podle rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. R. K., sp. zn. C 7164/2006 ze dne 20. 10. 2006, nařízena exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 11.410,05 Kč s příslušenstvím ve výši 2.214,09 Kč, smluvní pokuty ve výši 1.574,72 Kč, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 12.745,- Kč a pro náklady exekuce, a provedením exekuce byl pověřen exekutor JUDr. K. U., zamítl, a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů a o nákladech exekutora.

Proti usnesení odvolacího soudu (doručenému zástupci oprávněného dne 8. 8. 2007) podal oprávněný prostřednictvím tohoto zástupce faxem dne 8. 10. 2007 tzv. blanketní dovolání, doplněné písemným podáním, podaným k poštovní přepravě dne 9. 10. 2007. Dovolání pak doplnil podáním ze dne 15. 10. 2007, podaným k poštovní přepravě dne 16. 10. 2007.

Nejvyšší soud již v řadě rozhodnutí dovodil, že dovolání, které nebylo v propadné (prekluzivní) lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. doplněno o náležitosti uvedené v § 241a odst. 1 o. s. ř., bude dovolacím soudem odmítnuto podle § 43 odst. 2 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3, ročník 2004 pod poř. č. 21, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 3, ročník 2005 pod poř. č. 31). Vzhledem k uvedenému dovolací soud podle § 43 odst. 2 ve spojení s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání oprávněného odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o. s. ř., neboť povinné v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. srpna 2009

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 04. August 2009