JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1670/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. R., proti povinnému A. F., o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami z důchodu povinného, pro 20.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. E 3346/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 28. ledna 2002, č. j. 29 Co 26/2002-9, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud dovoláním napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení soudu prvního stupně, kterým byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z důchodu povinného.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný včasné dovolání. Protože nebyl kvalifikovaně zastoupen, soud prvního stupně povinného usnesením ze dne 22. května 2002, č. j. E 2246/2001-15, vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu.

Výzvě, která mu byla doručena dne 28. května 2002, povinný do dnešního dne nevyhověl.

S ohledem na dobu podání dovolání se v této věci použije zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném do 18. března 2004 (dále také jen „o.s.ř.“).

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem); tato zásada neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatel – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, však ve stadiu dovolacího řízení žádné prokazatelné náklady (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. srpna 2006

JUDr. František Ištvánek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 08. August 2006