JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1634/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. ČR, proti povinnému J. L., pro celkovou částku 5.456,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 53 E 433/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 3. 2006, č.j. 10 Co 1517/2005-27, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud shora označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 5. 5. 2005, č.j. 53 E 433/2005-2, jímž Okresní soud v Ostravě nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného k uspokojení pohledávky oprávněné v celkové výši 5.456,- Kč dle vykonatelných platebních výměrů VZP ČR, Územního pracoviště v O. ze dne 7. 1. 2005, č. 4240500192 a č. 2140500191.

Povinný následně ve svém podání označeném jako „odvolání k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě“ vyjádřil nesouhlas s nařízeným výkonem rozhodnutí.

Soud prvního stupně, považuje uvedené podání dle jeho obsahu za dovolání, vyzval povinného v usnesení ze dne 20. 4. 2006, č.j. 53 E 433/2005-46, doručeném dne 26. 4. 2006, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení předložil plnou moc zvoleného advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Povinný v podání, doručeném odvolacímu soudu dne 12. 5. 2006, uvedl, že na posouzení dané záležitosti advokáta nepotřebuje.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 a 4, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Oprávněné, která by měla nárok na jejich náhradu, však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. října 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 18. October 2006