JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 162/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné E. P., spol. s r. o., proti povinnému M. Š., pro 62.830,29 Kč, o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 3 Nc 1226/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 30.7.2004, č.j. 15 Co 436/2004-22, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 12.3.2004, č.j. 3 Nc 1226/2004 – 5, jímž Okresní soudu v Pelhřimově na podkladě rozhodnutí Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 3.2.1999, č.j. Ro 622/98-23, nařídil exekuci k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 62.830,29 Kč a nákladů předcházejícího řízení jakož i nákladů exekuce.

Povinný napadl usnesení odvolacího soud včasným dovoláním.

Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen, soud prvního stupně jej usnesením doručeným dne 1.10.2004, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel podáním ze dne 7.10.2004 požádal o ustanovení advokáta. O uvedené žádosti bylo rozhodnuto usnesením Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 2.12.2004, č.j. 3 Nc 1226/2004-34, tak, že se povinnému zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení neustanovuje. Soud prvního stupně povinnému poté následně opětovně, dne 18.4.2005, doručil usnesení s výzvou k odstranění nedostatků jím podaného dovolání. Povinný do dnešního dne nijak nereagoval.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. června 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 28. June 2006