JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1539/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci péče o nezletilého M. K., zastoupeného opatrovníkem Městským úřadem v Č., syna M. K., zastoupené advokátkou, a otce V. K., o výkon rozhodnutí, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 30 P 170/2005, o dovolání matky nezletilého proti usnesení Krajského soudu v Praze z 9. 9. 2004, č.j. 24 Co 299/2004-1422, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením krajský soud zčásti změnil a zčásti potvrdil usnesení z 31. 5. 2004, č. j. P 253/2000-1330, jímž okresní soud nařídil výkon rozhodnutí o úpravě otcova styku s nezletilým uložením pokut matce, a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Pravomocné usnesení odvolacího soudu napadla matka nezletilého dovoláním.

Dovolání bylo podáno opožděně.

Jak se podává z obsahu spisu, bylo napadené usnesení matce, tehdy ještě nezastoupené (plnou moc své advokátce udělila teprve 14. 4. 2005, viz č.l. 1638), doručeno ve čtvrtek 7. 10. 2004 (nikoli tedy, jak nesprávně uvádí v prvním odstavci dovolání matka, dne 7. 1. 2005, viz doručenka u č.l. 1426, správnost jejichž údajů se v dovolání nepopírá). Z uvedeného vyplývá, že posledním dnem čtyřměsíční lhůty k podání dovolání podle § 240 odst. 3 věty druhé o.s.ř. (poučení připojené v závěru napadeného usnesení, že proti němu „není možné podat odvolání ani dovolání“, je neúplné a tedy nesprávné) bylo pondělí 7. 2. 2005 (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Bylo-li dovolání, označené datem 6. 5. 2005, podáno na poštu (viz. razítko na obálce na č.l. 1637) až 9. května téhož roku, stalo se tak zjevně po marném uplynutí zákonné lhůty.

Vycházeje z uvedených závěrů, Nejvyšší soud dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je ve smyslu ustanovení § 146 odst. 1 písm. a/, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o.s.ř. odůvodněn zásadou, že i řízení o výkon rozhodnutí o úpravě styku rodičů s nezletilými dětmi je řízením ve věci péče o nezletilé, jež lze podle § 81 odst. 1 o.s.ř. zahájit i bez návrhu.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. června 2006

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 08. June 2006