JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1522/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněné G. M. M., a.s., zastoupené advokátem, proti povinnému F. K., zastoupenému advokátem, pro 17.904,-Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 49 Nc 10166/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 6. 2006, č.j. 10 Co 164/2006-19, takto :

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené usnesení, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 18. 4. 2005, č.j. 49 Nc 10166/2005-7, kterým Okresní soud v Ostravě nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 10. 6. 2003, sp. zn. 67 Ro 557/2003, k uspokojení pohledávky 17.904,- Kč s 10 % úroky z částky 17.904,- Kč od 24. 6. 2000 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 8.060,- Kč a náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora.

Soud prvního stupně poté usnesením ze dne 14. 12. 2006, č.j. 49 Nc 10166/2005-36, vyhověl žádosti povinného a ustanovil mu zástupcem advokáta.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“). Je-li dovolateli ustanoven zástupcem advokát až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky povinného zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním, popřípadě sdělil soudu, že se s podáním zastoupeného účastníka ztotožňuje, nestane-li se tak, nebylo požadavku povinného zastoupení vyhověno.

Usnesením ze dne 16. 3. 2007, č.j. 49 Nc 10166/2005-50, soud prvního stupně povinného prostřednictvím ustanoveného zástupce vyzval k odstranění vad dovolání. Na výzvu, která mu byla doručena 27. 3. 2007, advokát nereagoval a jím sepsané dovolání nebylo ani navzdory opakovaným výzvám k doplnění dovolání předloženo.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2008

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. November 2008