JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1517/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné P. – C., spol. s r.o., zastoupené advokátem, proti povinnému K. M., o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, pro 195.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 E 3173/99, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. prosince 2005, č. j. 54 Co 470/2005-58 takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud dovoláním napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení soudu prvního stupně, kterým byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný včasné dovolání. Protože nebyl kvalifikovaně zastoupen, soud prvního stupně povinného usnesením ze dne 21. března 2006, č. j. 13 E 3173/99-64 – vedle dalšího – vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu.

Výzvě, která mu byla doručena dne 29. března 2006, povinný do dnešního dne nevyhověl.

S ohledem na dobu podání dovolání se v této věci užije zák. č. 120/2004 Sb., kterým se m.j. s účinností od 19. března 2004 mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „o.s.ř“).

Z ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. plyne, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Tato zásada pak ve smyslu odstavce 2 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření a nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, však ve stadiu dovolacího řízení žádné prokazatelné náklady (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. června 2006

JUDr. František Ištvánek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 22. June 2006