JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1458/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné Č. r., a.s., zastoupené advokátem, proti povinné Š. K. N., pro 12.850,- Kč, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 1 Nc 3264/2004, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2005, č.j. 24 Co 480/2005-23, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud změnil usnesení okresního soudu ze dne 19. 11. 2004, č.j. 1 Nc 3264/2004-6, ve spojení s usnesením téhož soudu ze dne 2. 6. 2005, č.j. 1 Nc 3264/2004-11 (kterým okresní soud nařídil exekuci) jen ohledně výše pohledávky, podala povinná dovolání.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná byla právnicky vzdělána, soud ji usnesením ze dne 17. 3. 2006, doručeným jí 6. 4. 2006, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta; zároveň ji poučil, že dovolání musí být sepsáno advokátem. Na výzvu soudu odpověděl manžel dovolatelky Ing. Z. K. přípisem ze dne 21. 4. 2006, v němž vyjadřuje nespokojenost s postupem soudu ve věci; dovolatelka však vytčený nedostatek neodstranila.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

O nákladech oprávněné v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. října 2006

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 03. October 2006