JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1422/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

senátu JUDr. Antonína Draštíka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněného S. P., zastoupeného advokátem, proti povinnému Z. B., zastoupenému advokátem, pro částku 13 662,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 22 Nc 5531/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. dubna 2007, č. j. 24 Co 195/2007-104, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v záhlaví citovaným usnesením zrušil usnesení ze dne 19. ledna 2007, č. j. 22 Nc 5531/2004-97, ve výroku (I.), kterým okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce a řízení o návrhu povinného na zastavení exekuce zastavil, a potvrdil usnesení ve výroku (II.), kterým okresní soud zamítl návrh povinného na odklad provedení exekuce. Toto usnesení bylo povinnému doručeno dne 8. 6. 2007 (č. l. 106).

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále jen „o. s. ř.“/).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen

a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 23. srpna 2007, č. j. 22 Nc 5531/2004-108, proto soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Na výzvu, která mu byla doručena dne 21. září 2007, dovolatel reagoval předložením plné moci udělené dne 31. října 2007 advokátovi (viz. č. l. 109,110).

Advokátem sepsané dovolání ale nebylo soudu předloženo, proto soud dovolatele opětovně usnesením ze dne 8. února 2008, č. j. 22 Nc 5531/2004-113, vyzval ke splnění podmínky povinného zastoupení s tím, že advokát musí dovolání též sepsat, případně se s ním ztotožnit nebo jej nahradit, doplnit nebo opravit vlastním podáním, a to ve lhůtě do deseti dnů od jeho doručení; současně ho poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Na výzvu, která byla advokátovi povinného doručena dne 15. února 2008 (viz č. l. 113), dovolatel reagoval dne 29. března 2008 advokátem sepsaným podáním označeným jako „doplnění dovolání“ (k poštovní přepravě odevzdáno dne 21. dubna 2008 – viz č. l. 116).

Zvolí-li si dovolatel advokáta (notáře) až poté, co sám podal dovolání, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího z § 241 odst. 1 o. s. ř., aby zmocněnec dovolatele (advokát nebo notář) již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje; nestane-li se tak, nebylo požadavku povinného zastoupení vyhověno (srov. Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. II. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s.1263).

V posuzovaném případě posledním dnem lhůty, kdy bylo možno splnit podmínku povinného zastoupení, tj. vlastnoručně sepsané dovolání povinného doplnit, nahradit nebo se s ním jiným způsobem ztotožnit, bylo pondělí dne 25. února 2008 (advokátovi povinného byla výzva doručena dne 15. února 2008 – č. l. 113).

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. června 2008

JUDr. Antonín Draštík, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 23. June 2008