JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1402/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného M. Z., proti povinnému Zemědělskému družstvu B., zastoupenému advokátem, pro 625.008,- Kč s příslušenstvím, přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 10 E 1029/2001, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 7. 2005, č.j. 49 Co 127/2005-132, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 16. 11. 2004, č.j. 10 E 1029/2001-119, jímž Okresní soud ve Vyškově zastavil podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o.s.ř.“), výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného u peněžního ústavu (nařízený usnesením ze dne 19. 4. 2002, č.j. 10 E 1029/2001-13).

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 o.s.ř.).

Při podání dovolání nebyl oprávněný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 1. 12. 2005, č.j. 10 E 1029/2001-139, doručeným 12. 12. 2005, vyzval soud prvního stupně dovolatele, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; obsahem usnesení bylo i poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Dovolatel podáním ze dne 13. 12. 2005 požádal o ustanovení advokáta.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 10. 3. 2006, č.j. 10 E 1029/2001-150, žádost zamítl a oprávněného znovu vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolil pro dovolací řízení zástupcem advokáta.

Na usnesení, jež mu bylo doručeno 24. 3. 2006, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. (povinnému v tomto stadiu řízení náklady nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 24. October 2006