JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1378/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněného Ing. J. N., zastoupeného advokátkou, proti povinné Ing. I. T., zastoupené advokátkou, pro 670.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 25 Nc 11363/2004, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2005, č.j. 29 Co 96/2005-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Povinná je povinna do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů dovolacího řízení 5.275,- Kč k rukám advokátky.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná podala proti shora označenému usnesení městského soudu dovolání, které vzala podáním ze dne 21. 2. 2006 v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), zastavil.

Oprávněnému vzniklo podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. právo na náhradu nákladů dovolacího řízení; ty spočívají v částce 5.195,- Kč, představující odměnu za zastupování advokátem (§ 1 odst. 1, § 2 odst. 1, § 3 odst. 1 bod 6, § 10 odst. 3, § 12 odst. 1 písm. a/ bod 1, § 14 odst. 1 a § 15 vyhlášky č. 484/2000 Sb.), sníženou o 50 % podle § 18 odst. 1 vyhlášky, a v částce 75,- Kč paušální náhrady za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. října 2006

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 03. October 2006