JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1367/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Pavla Krbka ve věci navrhovatelky J. O., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 0 Nc 1349/2005, o dovolání navrhovatelky proti blíže neoznačenému rozhodnutí, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatelka podala u Obvodního soudu pro Prahu 5 dovolání proti rozhodnutí, jež blíže neoznačila.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by navrhovatelka byla právnicky vzdělána, soud ji usnesením ze dne 27. 3. 2006, doručeným jí 10. 4. 2006, vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatelka vytčený nedostatek neodstranila.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2000, sp. zn. 20 Cdo 2774/99).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; navrhovatelka na jejich náhradu právo nemá a jiní účastníci v řízení nevystupovali.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. července 2006

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 20. July 2006