JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1355/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné R. C., a. s., zastoupené advokátem, proti povinné M. č. P. 5, zastoupené advokátem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. Nc 1039/2003, o dovolání JUDr. J. P., soudního exekutora, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2003, č.j. 54 Co 572/2003-19, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

JUDr. J. P. napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým Městský soud v Praze zrušil jeho usnesení ze dne 6. 8. 2003, č.j. EX 547/03-12/Pa, o uložení pořádkové pokuty I. K.

Podáním ze dne 15. 2. 2005 vzal soudní exekutor své dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 5, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z nich (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 24. October 2006