JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1350/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Petra Šabaty ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. České republiky, proti povinnému M. K., pro 310.727,30 Kč s příslušenstvím, zřízením soudcovského zástavního práva, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 1 E 454/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2006, č. j. 19 Co 139/2006-23, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 16. 8. 2005, č. j. 1 E 454/2005-11, jímž Okresní soud v Nymburce nařídil podle svého rozsudku ze dne 19. 10. 2000, č.j. 11 C 216/99-60, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 3. 7. 2001, č.j. 22 Co 162/2001-87, pro pohledávku ve výši 310.727,30 Kč s 15 % úroky z prodlení ročně od 28. 12. 1998 do zaplacení a pro náklady, které budou v průběhu výkonu rozhodnutí oprávněné proti povinnému přiznány, výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu povinného ve výši 1/8 na označených nemovitostech v katastrálním území S.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 29. 5. 2007, č. j. 1 E 454/2005-49, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě, i o možnosti požádat soud o ustanovení zástupce z řad advokátů (§ 30 o.s.ř.). Výzvě, která mu byla doručena 27. 6. 2007, povinný nevyhověl, o ustanovení advokáta soudem nepožádal.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2008

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. November 2008