JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 135/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M., a.s., proti povinné D. D., prodejem spoluvlastnického podílu na nemovitostech, pro 442.900,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 43 E 715/99, o dovoláních povinné a manžela povinné A. D., proti usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 1. 11. 1999, č. j. 43 E 715/99-9, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením nařídil dle rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 17. 2. 1999, č.j. 11 C 99/96-66, pro pohledávku oprávněné ve výši 442.900,- Kč s příslušenstvím jakož i nákladů nalézacího řízení, výkon rozhodnutí prodejem spoluvlastnického podílu označených nemovitostí.

Povinná a její manžel napadli usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 1. 11. 1999, č.j. 43 E 715/99-9, podáním ze dne 29. 11. 2005, označeným jako „dovolání“.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 – dále též jen „o.s.ř.“ (srov. část dvanáctou, hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb.).

Z ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř., podle něhož je dovolání mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, totiž vyplývá, že dovoláním rozhodnutí soudu prvního stupně úspěšně napadnout nelze. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je podle ustanovení § 201 o. s. ř. odvolání, pokud to zákon nevylučuje; občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Tím, že dovolatelé směřují „dovolání” přímo proti rozhodnutí soudu prvního stupně, uvedenou podmínku dovolacího řízení opomíjejí. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o „dovoláních” proti rozhodnutí soudu prvního stupně, které touto vadou trpí, podle ustanovení § 104 odst. 1 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Za těchto okolností se Nejvyššímu soudu jevilo jako nadbytečné zkoumat, zda dovolání bylo podáno oprávněnou osobou, resp. zda byla dodržena zákonem stanovená lhůta pro podání dovolání a splněna podmínka povinného zastoupení v dovolacím řízení.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř., neboť povinná a její manžel z procesního hlediska zavinili, že řízení bylo zastaveno. Oprávněné však v řízení před Nejvyšším soudem prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. července 2006

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 13. July 2006