JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1329/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně

JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné P. B., proti povinnému K. B., zastoupenému, advokátem, pro 584 054,50 Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 29 E 130/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 7. 2007, č. j. 56 Co 380/2007-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které posléze vzal prostřednictvím svého právního zástupce podáním ze dne 30. 4. 2008, doručeným okresnímu soudu dne 2. 5. 2008, zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, větu první, o. s. ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, náklady v této fázi řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. května 2008

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 28. May 2008