JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1306/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněného B. H., správce konkurzní podstaty úpadce D. s. r. o., proti povinnému T. P., pro částku 225.950,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 49 Nc 10019/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze 16. 12. 2004, č. j. 9 Co 1737/2004-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které posléze podáním ze 6. 2. 2006, doručeným okresnímu soudu téhož dne, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však prokazatelné náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měl dle § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. právo, (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. července 2006

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 04. July 2006