JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1305/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné České republiky – Katastrálního úřadu pro P. k., proti povinné B. F., zastoupené advokátkou, o určení ceny dražené nemovitosti, pro 145.606,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. Nc 3278/2004, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. října 2005, č. j. 11 Co 829/2005-16, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud dovoláním napadeným rozhodnutím změnil usnesení soudní exekutorky JUDr. J. W., exekutorský úřad P., ze dne 29. dubna 2005, č. j. Ex 450/04-152, kterým byla podle ustanovení § 336a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „o.s.ř.“), ve spojení s § 69 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon č. 120/2001 Sb.“) určena cena dražených nemovitostí tak, že se výsledná cena dražených nemovitostí určuje částkou ve výši 61.000,- Kč; odvolací soud současně také rozhodl o dalších skutečnostech předpokládaných ustanovením § 336a odst. 1 o.s.ř.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání, jímž brojí proti výši stanovené ceny dražených nemovitostí. Namítá také vady napadeného usnesení odvolacího soudu, jelikož toto ve svém výroku neobsahuje výčet všech nemovitostí, které byly znalcem skutečně oceněny. Přípustnost dovolání dovozuje poukazem na ustanovení § 237 odst. 1 písm. a/ o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 238a odst. 1 písm. c/ o.s.ř.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.

Přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 o.s.ř. není dána již proto, že rozhodnutím odvolacího soudu nebylo změněno usnesení v té části, kterým by soud prvního stupně rozhodl ve věci samé (k pojmu „věc sama“ srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. prosince 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 10/1998, pod poř. č. 61).

Dovolání není přípustné ani podle § 238 a § 238a o.s.ř., neboť odvolacímu přezkumu nebylo podrobeno rozhodnutí (jeho část) ve věcech zde vyjmenovaných, a z § 239 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř. rovněž nevyplývá, protože nejde o případy v těchto ustanoveních uvedené. Pokud dovolatelka přípustnost dovolání dovozuje s poukazem na ustanovení § 238a odst. 1 písm c/ o.s.ř., přehlíží, že v dané věci nerozhodoval odvolací soud o nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nýbrž o určení ceny dražených nemovitosti podle ustanovení § 336a odst. 1 o.s.ř.

Protože dovolání – navzdory očekávání dovolatelky – není podle žádného v úvahu připadajícího ustanovení občanského soudního řádu přípustné, Nejvyšší soud je – aniž se jím mohl zabývat z pohledu uplatněných námitek – odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto v poměrech Hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. června 2006

JUDr. František Ištvánek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 22. June 2006