JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1245/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr.Pavla Krbka ve věci nařízení exekuce oprávněné zdravotní pojišťovny ČR, proti povinné D. s.r.o., pro 179.910.-Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 42 Nc 6722/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13.ledna 2004, č.j. 9 Co 706/2003-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil exekuci a provedením exekuce pověřil určeného exekutora.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná včasné dovolání. Protože nebyla kvalifikovaně zastoupena a dovolání trpělo i obsahovými vadami, soud prvního stupně ji vyzval, aby si ve lhůtě jednoho měsíce zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Zároveň soud povinnou upozornil, že nevyhoví-li jeho výzvě, dovolací soud podání odmítne, příp. dovolací řízení zastaví.

Na výzvu, která jí byla doručena 15.března 2004 , povinná neodpověděla.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (popř. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám dovolání podal, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec ( advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1 , § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření, nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatelka – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř: oprávněné však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 14. října 2004

JUDr. Vladimír K ů r k a , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 14. October 2004