JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 121/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinnému M. G., pro 32.248,- Kč, přikázáním pohledávky z účtu, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 23 E 1110/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2005, č.j. 27 Co 88/2005-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Soud prvního stupně dovolatele usnesením, doručeným dne 4. 5. 2005, vyzval, aby předložil plnou moc zvoleného zástupce (advokáta) a jím sepsané dovolání, a poučil jej, že nestane-li se tak ve lhůtě patnácti dnů, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel následně požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta pro dovolací řízení. Uvedená žádost byla usnesením Okresního soudu v Benešově ze dne 15. 7. 2005, č.j. 23 E 1110/2004-30, zamítnuta.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“) plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 4 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. května 2006

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 31. May 2006