JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1201/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné Č. k. p., zastoupené Č. p., a. s., proti povinnému K. B., pro 51.438,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. Nc 3735/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 8. 2004, č.j. 11 Co 520/2004-15, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil exekuci na majetek povinného a jejím provedením pověřil JUDr. J. P., soudního exekutora.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Jelikož nebyl zastoupen, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 21. 1. 2005, č.j. Nc 3735/2004-20, doručeným dne 16. 2. 2005, vyzval, aby ve lhůtě 30-ti dnů od doručení předložil plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno. Následná žádost povinného o ustanovení advokáta byla zamítnuta usnesením Okresního soudu v Lounech ze dne 10. 11. 2005, č.j. Nc 3735/2004-34; uvedené usnesení nabylo právní moci dne 1. 2. 2006. Povinný vytýkané vady dovolání do dnešního dne neodstranil.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 4 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. září 2006

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 27. September 2006