JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1200/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné I. V., a. s., proti povinné D. M., srážkami ze mzdy, pro 2.156,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 15 E 1054/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25.11.2004, č.j. 19 Co 512/2004-42, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Shora uvedeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 17.10.2003, č.j. 19 Co 512/2004-42, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinné.

Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním. Jelikož nebyla zastoupena, soud prvního stupně ji usnesením, doručeným dne 8.9.2005, vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné (jím sepsané) dovolání a upozornil ji na možnost požádat o ustanovení zástupce soudem, splňuje-li předpoklady pro osvobození od soudních poplatků; dovolatelku současně poučil o procesních následcích její případné nečinnosti. Dovolatelka do dnešního dne na tuto výzvu neodpověděla.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 o.s.ř. dovolatelka – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. srpna 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 31. August 2006