JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1196/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Z. d. p., akciová společnost, proti povinnému M. P., zastoupenému advokátem, za účasti manželky povinného J. P., prodejem nemovitosti, pro 140.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 16 E 1646/2001, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. listopadu 2003, č.j. 10 Co 910/2003-58, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud výrokem I. svého usnesení změnil usnesení soudu I. stupně, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí tak, že návrh „na nařízení exekuce“ zamítl. Výrokem II. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně a výrokem III. uložil oprávněné zaplatit povinnému na nákladech odvolacího řízení 12.9000,- Kč k rukám zástupce povinného.

Proti výrokům II. a III. usnesení odvolacího soudu podala oprávněná včasné dovolání, jímž brojí proti přenesení důsledků toho, že bylo vykonávané rozhodnutí po zahájení řízení o nařízení výkonu rozhodnutí zrušeno, do nákladových výroků odvolacího soudu, které se jí jeví nespravedlivými.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.

Přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. a/ o.s.ř. není dána již proto, že dovoláním napadnutými výroky rozhodnutí odvolacího soudu nebylo změněno usnesení, kterým by soud prvního stupně rozhodl ve věci samé (viz usnesení býv. Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 3 Cdo 105/92 z 30. listopadu 1992 uveřejněné pod č. R 9/94 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Dovolání není přípustné ani podle § 238, § 238a a § 239 o.s.ř., neboť usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech tam vyjmenovaných.

Protože dovolání není podle žádného v úvahu připadajícího ustanovení občanského soudního řádu přípustné, Nejvyšší soud je – aniž se jím mohl zabývat z pohledu uplatněných námitek – odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení vychází z ust. § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř.; povinnému, jenž by jinak právo na náhradu nákladů řízení měl, však v tomto stádiu řízení náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. září 2004

JUDr. Vladimír Kůrka

předseda senátu

Vydáno: 21. September 2004