JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1190/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné I. E., spol. s r. o., proti povinnému J. J., pro 167.609,10 Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. E 3177/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 30. 9. 2005, č.j. 40 Co 950/2005-105, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 2. 5. 2005, č.j. E 3177/2002-97, kterým okresní soud zamítl jeho návrh na zastavení výkonu rozhodnutí prodejem označeného osobního automobilu.

Podáním ze dne 2. 3. 2006 vzal povinný dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. srpna 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 22. August 2006