JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1173/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., zastoupené advokátkou, proti povinnému R. A., pro 3.377,- Kč, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. E 79/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2005, č.j. 10 Co 1188/2005-31, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Bruntále ze dne 15. 2. 2005, č.j. E 79/2005-5, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu včasným dovoláním. Jelikož nebyl při jeho podání zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 27. 1. 2006, č.j. E 79/2005-39, doručeným dne 8. 2. 2006, vyzval, aby ve lhůtě 20 dnů předložil plnou moc zvoleného právního zástupce a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel však vytčený nedostatek neodstranil.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. září 2006

JUDr. Miroslava Jirmanová,v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 27. September 2006