JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1135/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Petra Šabaty a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněného J. H., zastoupeného advokátem, proti povinnému M. M., pro 104.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 22 Nc 5871/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2007, č. j. 28 Co 85/2007-26, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 26. 10. 2006, č. j. 22 Nc 5871/2006-8 (jímž okresní soud podle svého rozsudku ze dne 27. 9. 2004, č. j. 13 C 125/2001-112, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 1. 6. 2005, č. j. 20 Co 155/2005-142, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 104.000,- Kč s příslušenstvím, nařídil exekuci na majetek povinného a jejím provedením pověřil JUDr. J. D., soudního exekutora), podal povinný dovolání.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán, okresní soud jej usnesením ze dne 17. 12. 2007, č. j. 22 Nc 5871/2006-33, doručeným mu 31. 12. 2007, vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Povinný v reakci na výzvu požádal o ustanovení právního zástupce podle § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“); tuto žádost však okresní soud usnesením ze dne 14. 1. 2008, č. j. 22 Nc 5871/2006-36 (v právní moci 13. 2. 2008) zamítl. Dovolatel nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o. s. ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech vzniklých oprávněnému v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. července 2008

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 10. July 2008