JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1133/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného P. L., a. s., proti povinnému S. K., zastoupenému pracovnicí Okresního soudu v Kroměříži, pro 254.540,55 Kč, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 1 Nc 3125/2001, o dovolání H. K., zastoupené advokátkou, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 4. 2005, č.j. 26 Co 392/2002-31, takt :

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

H. K. napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud odmítl její odvolání proti usnesení ze dne 23. 12. 2001, č.j. 1 Nc 3125/2001-13, jímž Okresní soud v Kroměříži nařídil k vydobytí peněžité pohledávky exekuci a jejím provedením pověřil soudní exekutorku.

Podáním ze dne 2. 3. 2006 vzala H. K. své dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 5, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. srpna 2006

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 24. August 2006