JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1100/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Finančního úřadu v H., proti povinné D. K., zastoupené advokátem, za účasti manžela povinné P. K., prodejem nemovitostí, pro 313.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 39 E 1227/98, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. března 2003, č.j. 10 Co 1254/2002-354, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná podala dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, kterým odvolací soud zrušil zamítavé usnesení soudu I. stupně o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí.

Podáním doručeným soudu I. stupně dne 5. května 2004 vzala povinná dovolání zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno, oprávněnému však žádné náklady v tomto stadiu řízení nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z nich (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. října 2004

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 14. October 2004