JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1097/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného nezl. R. V., zastoupeného opatrovníkem, proti povinnému R. V., zastoupenému advokátem, pro dlužné výživné, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 50 Nc 4371/2005, o dovolání matky oprávněného L. V., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 16. června 2005, č. j. 40 Co 730/2005-52, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že návrh na nařízení exekuce pro pohledávku dlužného výživného za dobu od 1.9.2003 do 31.1.2005 v částce 22.800,- Kč zamítl, a ve zbývajícím rozsahu nařízení exekuce jako věcně správné potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podala matka oprávněného včasné dovolání. Protože nebyla kvalifikovaně zastoupena, soud prvního stupně ji usnesením ze dne 12. září 2005, č. j. 50 Nc 4371/2005-82, vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Zároveň soud matku oprávněného upozornil, že nevyhoví-li jeho výzvě, dovolací soud dovolací řízení zastaví.

Výzvě, která byla matce oprávněného doručena dne 21. září 2005, do dnešního dne nevyhověla.

Z ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. plyne, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Tato zásada pak ve smyslu odstavce 2 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření a nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatelka – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Ostatním účastníkům, jež by měli na jejich náhradu právo, však ve stadiu dovolacího řízení žádné prokazatelné náklady (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. července 2006

JUDr. František I š t v á n e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 03. July 2006