JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1078/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Marie Vokřinkové v exekuční věci oprávněné J. S. spol. s r.o., zastoupeného advokátkou, proti povinné G. L. T., spol. s r.o., pro částku 300.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. Nc 2836/2002, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze 27. 7. 2005, č. j. 19 Co 337/2005-26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněná podala proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které posléze podáním z 2. 2. 2006, doručeným okresnímu soudu 7. 2. téhož roku, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že povinné, jež by měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. června 2006

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 01. June 2006