JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1017/2000

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných A) F. L. a B) K. K., proti povinné B. V., vyklizením bytu povinné, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 22 E 1459/98, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. ledna 2000, č. j. 58 Co 618/99-28, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Povinná je povinna zaplatit prvnímu oprávněnému částku 325,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho zástupkyně, advokátky.

III. Povinná a druhá oprávněná nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením městský soud potvrdil usnesení ze dne 4. října 1999, č. j. 22 E 1459/98-4, jímž Obvodní soud pro Prahu 6 nařídil provedení výkonu rozhodnutí nařízeného rozhodnutím téhož soudu ze dne 28. prosince 1998, č. j. 22 E 1459/98-2.

Pravomocné usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, jež posléze, podáním došlým soudu dne 14. září 2000, vzala zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.") zastavil.

Povinná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněným tudíž vzniklo ve smyslu ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení. Ta byla oprávněnému A) přiznána částkou 250,- Kč představující mimosmluvní odměnu za jeden poloviční úkon právní služby - vyjádření k dovolání (§ 1 odst. 2, § 7 ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1, § 11 odst. 1 písm. k/, odst. 2 písm. e/, odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb) - a v částce 75,- Kč paušální náhrady ve smyslu ustanovení § 13 odst. 3 vyhlášky. Druhé oprávněné žádné prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co ji ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný A) podat u soudu návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně 27. září 2000

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová

Vydáno: 27. September 2000