JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1000/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce F. O., proti žalovanému městu T. pod O., o obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 15 E 2811/97, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 11. 2005, č.j. 21 Co 306/2005-320, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce napadl dovoláním v záhlaví označené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 10. 2. 2005, č.j. 15 E 2811/97-302, jímž Okresní soud v Hradci Králové zamítl jeho návrh na obnovu řízení o výkon rozhodnutí.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 (dále jen „o.s.ř.“), musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná; v takovém případě musí být dovolání advokátem i sepsáno (srov. § 241 odst. 2, větu druhou, o.s.ř.).

Jelikož při podání dovolání nebyl žalobce zákonem stanoveným způsobem zastoupen, Nejvyšší soud ho usnesením ze dne 24. 8. 2006, č.j. 20 Cdo 1000/2006-357, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení do patnácti dnů od doručení usnesení odstranil (tím, že předloží procesní plnou moc advokáta, který se – způsoby ve výzvě uvedenými – s již podaným dovoláním ztotožní).

Na výzvu Nejvyššího soudu, která mu byla doručena 31. 8. 2006, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení zastavuje pro neodstranění tohoto nedostatku – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o.s.ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalovanému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z nich (§ 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. září 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. September 2006